Apie

Gyvūnų globėjų asociacija įkurta 1999 m. gegužės mėn. 13 d. Svarbiausias Gyvūnų globėjų asociacijos tikslas – ginti naminius ir laukinius gyvūnus nuo žiauraus elgesio, ieškoti būdų ir priemonių gyvūnų gerbūvio užtikrinimui; pasitelkiant naminių ir laukinių gyvūnų priežiūros, globos, slaugos ir dresavimo metodus ir programas, skatinti socialinę riziką ir atskirtį patiriančių asmenų integraciją į visuomenę, vietos bendruomenę.

Taip pat asocijacija atlieka tokias funkcijas, kaip valkataujančių gyvūnų gaudymas, beglobių gyvūnų populiacijos mažinimas, surinkimas,rankos-zuikutis ženklinimas, kastravimas, registravimas, pirmosios pagalbos suteikimas, naujų šeimininkų suradimas, globa, eutanazija; įvairių objektų, kuriuose yra gyvūnai (cirkai, dresiravimo mokyklos, klubai, gyvulių fermos, skerdimo cechai, gyvūnų gabenimas, gyvūnų parodos, beglobių gyvūnų laikymo vietos) ir jų veiklos stebėjimas bei kontrolė, remiantis pasauliniais ir Lietuvos Respublikos gyvūnų globos įstatymais bei kitais teisės aktais; masinių renginių ir labdaringų akcijų, parodų, konkursų, seminarų, susitikimų ir kitokių renginių organizavimas įstatuose numatytiems tikslams pasiekti; socialinės ir profesinės reabilitacijos paslaugų teikimas, didinant asmenų motyvaciją, formuojant socialinius įgūdžius, saktinant aktyvumą ir užimtumą visuomenės gyvenime; kūrybinės iniciatyvos, žingeidumo, pasitikėjimo savo jėgomis, darbštumo, darnos su gamta ugdymas socialinę atskirtį patiriančių asmenų tarpe; humaniško elgesio, ekologinės kultūros, pagarbos, meilės gamtai ir gyvūnams ugdymas ir skatinimas; metodinės bei praktinės paramos gyvūnų globėjų asociacijos nariams bei visuomenei teikimas; neformali švietėjiška veikla tiek pilnamečiams, tiek nepilnamečiams; neformalaus profesinio mokymo programų rengimas ir įgyvendinimas; gyvūnų globos namų steigimas ir priežiūra; TV ir radijo laidų rengimas, leidyba.

Asociacija turi teisę vykdyti įstatymų nedraudžiamą ūkinę komercinę veiklą, kuri neprieštarauja jos įstatams bei veiklos tikslams ir reikalinga, ar padeda užtikrinti efektyvesnį jos tikslų įgyvendinimą, įstatymų nustatyta tvarka steigti kitas įmones, taip pat būti kitų asociacijų bei sąjungų nare asociacijos tikslų įgyvendinimui.

rankos-paukstelisNuo 2008 metų gyvūnų globėjų asociacija bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija. 2008 m. liepos 10 d. gyvūnų globėjų asociacija su LR Aplinkos ministerija pasirašė paslaugų atlikimo sutartį. Nuo 2008 metų sutartis yra sėkmingai vykdoma, bei atnaujinama kiekvienais metais. Apie Gyvūnų globėjų asociacijos atliekamus darbus ne kartą buvo rengti reportažai ( istorijos apie Pipirą, Beną, Tiną, apie gulbių, gandrų paleidimą, apie rožinio pelikano atklydimą į Lietuvą ir apgyvendinimą Žuvinto rezervate ir daug kitų). Minėti reportažai sukėlė didelį visuomenės susidomėjimą ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje. Todėl gyvūnų globėjų asociacijos veikla yra plečiama.

Taip pat Gyvūnų globėjų asociacija aktyviai dalyvauja projektuose, padedančiuose rizikos grupių jaunimui socializuotis. Šiam tikslui įgyvendinti yra sudarytos sutartys su Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriumi – pataisos namais, Kauno regiono pataisos inspekcija, Kauno Švč. Jėzaus Širdies ( Šančių ) parapija, Kauno vaikų socializacijos centru „Saulutė“, bendradarbiaujama su organizacijomis „Caritas“ bei „Patria“.

Show top
Kraunasi ...
+
Rasta: